နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး သတင်းအချက်အလက် များရဲ့ခေတ်္ဘပိင်စဉ်းစားတယ် တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်း ေအာ်ပေရးရ႐င်းစနစ်အသစ်အပိုဒ်ေရးပါြပီ

စီဖူနဲ႔ပတ်သက်ြပီး

1, စီဖူေအာ်​ပ​ေရး​ရ႐င်း​စစ်​စ​တန်​နိုင်ငံတော်အဆင့် ကီးကိုအသစ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။;

2,အCPCcorpသည်ဗဟိုကျောမတီကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူရေး ဖိုင်လမ်းညွှန်၏အခွင့်အာဏာအောက်အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသို့ဝင်တော်မူပြီ။

3, ကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပေးသွင်းဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်သဘောတူညီချက္်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့;

4,တည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံခြားစျေးကွက်၏တစ်ဒါဇင်သေးငယ်တဲ့ဘာသာစကားဗားရှင်းနဲ့အတူသည်။;

5,၂၇ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲမူ ပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များရယူသည်။.

ပိုပြီးထုတ်ကုန်ပစ္စည်း

ကုန်ပစ္စည်းများလေ့လာပါ၊

စီဖူဒက်စ်စေတာ့စ်ေအာ်ပေရးရ႐င်းစစ်စတန်v9.0 မိတ်ဆက်ြခင်း

ခႀဳပ်ေဆာ႕ဖ်ဝဲ႕ေအာ်ပေရးရ႐င်းစနစ်ႅဖစ်၍စနစ်မိုတယ်စေကစစ်ေဆးေရး၊ဂႀာနယ်စစ်ေဆးေရး၊ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ခြင်း၊မီးခိုနံရံစစ်ေဆးႅခင်း၊cache ဖိုင်ကိုရ႐င်းလင်းႅခင်းစသည်တို႕ဝန်ေဆာင်မ႒ရိ႐သည်။

ဤစကရင်လ႐ပႅခင်း၊အေသးအစားေသးေလးႅခင်း၊အသံုးႅပဳႅခင်းလႍယ်ကူႅခင်း၊ အားနည်းချက်ထောက်လှမ်းစွမ်းရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ႅခင်းအသံုးႅပဳသူလံုႅခံဳတည်ႅငိမ်ေသာစနစ်တင်ႅပေပး၍အသံုးႅပဳသူႄကိဳက်သေလာက်ေဒါင်းလုတ်အသံုးႅပဳ၍ႄကိဳဆိုသည်။ဤပံုၙ႐ိပ်ကရ႐ီဖူေအာ်ပေရးရ႐င်းစစ်စတန်ကိုမိုခို၍မ႐န်ကန်ေသာထောက်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။


သတင်း